Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.454 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
9621

Quyết định 1323/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy định về chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu

Lĩnh vực: Đầu tư, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9622

Quyết định 10/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành mẫu chứng chỉ sư phạm dạy nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9623

Thông tư 07/2006/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Công nghiệp Tải về
9624

Quyết định 274/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hoa Sen

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9625

Quyết định 172/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình hành động chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9626

Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 của Quốc hội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9627

Quyết định 270/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9628

Nghị định 139/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
9629

Thông tư liên tịch 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
9630

Nghị định 134/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
9631

Quyết định 252/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Công đoàn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9632

Quyết định 36/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Giao thông Tải về
9633

Quyết định 98/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế kết hợp giữa các trường đại học và Viện nghiên cứu thuộc thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong đào tạo và nghiên cứu khoa học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
9634

Quyết định 48/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xử lý người học có liên quan đến tệ nạn ma túy

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, An ninh trật tự Tải về
9635

Quyết định 237/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Quảng Bình

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9636

Thông tư 43/2006/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9637

Quyết định 41/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9638

Quyết định 13/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy định các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
9639

Quyết định 40/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9640

Quyết định 32/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế bằng hình thức xét tuyển"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về