Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.473 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
9141

Quyết định 56/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng công nghiệp In

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
9142

Quyết định 72/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động thể thao ngoại khoá cho học sinh, sinh viên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
9143

Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
9144

Quyết định 1901/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Khoa học trực thuộc Đại học Thái Nguyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9145

Thông tư liên tịch 125/2008/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9146

Quyết định 69/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1975 đến năm 2006 về hoạt động của trường sư phạm hết hiệu lực

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9147

Quyết định 70/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung khoản 1 Điều 16 của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9148

Công văn 11652/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an ninh, trật tự trường học trong dịp ngày nghỉ lễ, tết

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, An ninh trật tự Tải về
9149

Quyết định 58/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho các hộ dân bị thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
9150

Quyết định 08/2008/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Uỷ ban Dân tộc từ năm 2008 đến năm 2012

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
9151

Công văn 11562/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện ở các trường học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Công nghiệp, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
9152

Công văn 11463/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9153

Công văn 8498/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện lại đề án đào tạo trình độ tiến sĩ cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2008 - 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9154

Nghị định 125/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 76/2003/NĐ-CP ngày 27/06/2003 của Chính phủ về quy định và hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, An ninh trật tự, Vi phạm hành chính Tải về
9155

Quyết định 67/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9156

Quyết định 68/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9157

Quyết định 1777/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9158

Quyết định 3705/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức, Giao thông, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
9159

Thông báo 326/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản ngành giáo dục đào tạo và y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, Xây dựng Tải về
9160

Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về