Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.453 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
9141

Thông tư 63/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường trung cấp dân lập sang loại hình trường trung cấp tư thục

9142

Quyết định 65/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy tắc các nội dung thi trong Hội thao Giáo dục quốc phòng - an ninh học sinh trung học phổ thông

9143

Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

9144

Công văn 10945/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông

9145

Quyết định 62/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

9146

Quyết định 63/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao dộng, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng - an ninh trong các cơ sở dạy nghề

9147

Chỉ thị 09/2008/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc triển khai một số nhiệm vụ trước mắt thực hiện Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc

9148

Quyết định 79/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định chế độ chi tiêu đặc thù của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

9149

Công văn 10769/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2009

9150
9151

Quyết định 148/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải

9152

Quyết định 7939/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

9153
9154

Báo cáo 609/BC-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên đến ngày 15/11/2008

9155

Quyết định 1685/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thành Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

9156

Quyết định 1647/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi tên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Tây thành Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

9157

Chỉ thị 61/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong ngành giáo dục

9158

Quyết định 1603/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Uỷ viên Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015

9159

Quyết định 1602/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Y khoa thuộc Đại học Thái Nguyên thành Trường Đại học Y - Dược thuộc đại học Thái Nguyên

9160

Công văn 7587/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng "Đề án phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp"