Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.632 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
9121

Quyết định 29/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định sử dụng Quỹ nâng cao chất lượng dự án giáo dục đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9122

Thông tư 58/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9123

Quyết định 27/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giảng viên dạy giỏi môn giáo dục quốc phòng các trường cao đẳng năm 2003

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9124

Nghị quyết 16/2003/QH11 của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện may tuý ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
9125

Quyết định 26/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung học chuyên nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9126

Quyết định 28/2003/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2003-2005

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9127

Quyết định 24/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 ban hành kèm theo Quyết định số 13/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2003

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9128

Thông tư 25/2003/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện mua sắm thiết bị dạy học phục vụ việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9129

Quyết định 23/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2003

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9130

Chỉ thị 22/2003/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục hàng năm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9131

Quyết định 21/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9132

Quyết định 20/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn học chính trị dùng cho hệ tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong các trường trung học chuyên nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9133

Thông tư 22/2003/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các ngạch giáo sư, phó giáo sư trong các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học công lập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9134

Quyết định 70/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch sự nghiệp, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9135

Quyết định 83/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Tây

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
9136

Quyết định 83/2003/QĐ-UBDT của Uỷ ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Uỷ ban dân tộc và hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc ở địa phương (giai đoạn 2003-2007)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9137

Quyết định 18/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành mẫu Bằng Thạc sĩ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9138

Quyết định 59/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân bố chỉ tiêu vận động mua công trai xây dựng tổ quốc năm 2003 - công trái giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9139

Quyết định 81/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học Hùng Vương

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
9140

Thông tư 17/2003/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phố cập giáo dục trung học cơ sở

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về