Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.441 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
9121

Công văn 8498/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện lại đề án đào tạo trình độ tiến sĩ cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2008 - 2020

9122

Nghị định 125/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 76/2003/NĐ-CP ngày 27/06/2003 của Chính phủ về quy định và hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

9123

Quyết định 67/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học

9124

Quyết định 68/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

9125

Quyết định 1777/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Đông Á

9126

Quyết định 3705/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải

9127

Thông báo 326/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản ngành giáo dục đào tạo và y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ

9128

Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành

9129

Thông tư 63/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường trung cấp dân lập sang loại hình trường trung cấp tư thục

9130

Quyết định 65/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy tắc các nội dung thi trong Hội thao Giáo dục quốc phòng - an ninh học sinh trung học phổ thông

9131

Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

9132

Công văn 10945/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông

9133

Quyết định 62/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

9134

Quyết định 63/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao dộng, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng - an ninh trong các cơ sở dạy nghề

9135

Chỉ thị 09/2008/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc triển khai một số nhiệm vụ trước mắt thực hiện Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc

9136

Quyết định 79/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định chế độ chi tiêu đặc thù của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

9137

Công văn 10769/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2009

9138
9139

Quyết định 148/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải

9140

Quyết định 7939/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo