Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.123 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
8461

Quyết định 38/2005/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng

8462

Quyết định 73/2005/QĐ-TTg ủa Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 37/2004/QH11 khoá XI, kỳ họp thứ sáu của Quốc hội về giáo dục

8463

Thông tư 25/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 - Công trái giáo dục

8464

Chỉ thị 11/2005/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo thi và tuyển sinh

8465

Quyết định 10/2005/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng

8466

Quyết định 67/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8467

Quyết định 09/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế "Tuyển chọn, tổ chức đào tạo học sinh hệ dự bị đại học và xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học"

8468

Quyết định 66/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Trường Đại học Y tế công cộng

8469
8470

Quyết định 62/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở

8471

Quyết định 41/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

8472

Quyết định 52/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học dân lập Kỹ nghệ thành phố Hồ Chí Minh thành trường Đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn

8473
8474

Quyết định 40/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thàn phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

8475

Quyết định 07/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

8476

Quyết định 27/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở giáo dục và đào tạo Hà Nội

8477

Công văn 2116/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc đánh giá tình hình thực hiện chế độ chi tiêu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

8478

Quyết định 30/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường bán công Tôn Đức Thắng

8479
8480

Quyết định 32/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật trong ngành Giáo dục và Đào tạo