Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.867 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
7721

Nghị định 33/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về môi trường giáo dưỡng

Ban hành: 14/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
7722

Nghị định 32/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về cơ sở giáo dục

Ban hành: 14/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
7723

Thông tư 06/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1252/GD-ĐT ngày 11/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi và bổ sung một số quy định về thi và xét tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở

Ban hành: 11/04/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
7724

Quyết định 1252/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thi và xét tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở

Ban hành: 11/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
7725

Quyết định 198/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Trường Trung học Sư phạm Quảng Trị thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Ban hành: 02/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
7726

Quyết định 185/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 28/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
7727

Thông tư 04/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh Chuyên tu Đại học Y - Dược năm học 1997-1998

Ban hành: 15/03/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
7728

Thông tư 03/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp Cao đẳng tại chức y tá, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên y năm học 1997-1998

Ban hành: 15/03/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
7729

Quyết định 142/TTgcủa Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Khoa học và bồi dưỡng cán bộ trực thuộc Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 10/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2005
7730

Chỉ thị 02/GĐ-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII

Ban hành: 22/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2005
7731

Quyết định 48/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp trường kinh tế đối ngoại Trung ương thành Trường Cao Đẳng Kinh tế đối ngoại

Ban hành: 24/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
7732

Quyết định 49/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp trường Trung học Sư phạm Hải Hưng thành Trường Cap Đẳng sư phạm Hưng Yên

Ban hành: 24/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
7733

Quyết định 50/TTg của Thue tướng Chính phủ về việc nâng cấp Trường Cán bộ Lao động - xã hội thành Trường Cao đảng Lao động - xã hội

Ban hành: 24/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
7734

Quyết định 47/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Trường Trung học Hoá chất thành Trường Cao đảng Hoá chất

Ban hành: 24/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
7735

Quyết định 363/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định về công tác quản lý và đào tạo công chức, viên chức trong hệ thống ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
7736

Quyết định 915/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Nghiên cứu thương mại

Ban hành: 10/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
7737

Quyết định 877/TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài

Ban hành: 22/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
7738

Quyết định 874/TTg của Thủ tướng Chính phhủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước

Ban hành: 20/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
7739

Quyết định 801/TTg của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Công nghệ hoá học

Ban hành: 30/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
7740

Quyết định 773/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Nghiên cứu khoa học thuỷ lợi Nam bộ

Ban hành: 21/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
Vui lòng đợi