Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.664 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
7001

Quyết định 851/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 4 của Dự án “Đào tạo nghề theo nhu cầu giảm nghèo tại Đồng bằng sông Cửu Long”

7002

Quyết định 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chế độ đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và mức thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh Long An

7003

Công văn 4764/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y khoa Hoàn Mỹ

7004

Công văn 2295/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo số lượng, chất lượng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã

7005

Quyết định 1164/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tài chính - Kế toán

7006

Công văn 1160/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương thành lập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội

7007

Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số chính sách, chế độ chi tiêu đối với ngành giáo dục và đào tạo

7008

Quyết định 838/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã chuyên trách công tác lao động, người có công và xã hội

7009

Công điện 762/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng

7010

Công văn 4509/BGDĐT-GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng - an ninh năm học 2011-2012

7011

Công văn 1107/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương thành lập Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh

7012

Quyết định 826/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015

7013

Công văn 4611/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung mục tiêu của Trường giáo dục mầm non và phổ thông quốc tế ACG Việt Nam

7014

Quyết định 928/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2011 của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ

7015

Công văn 3429/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo kế hoạch sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo năm 2011

7016

Nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

7017

Quyết định 1033/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2011 -2015

7018

Quyết định 2651/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang thành Trường Cao đẳng Tuyên Quang

7019

Quyết định 791/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cho phép thành lập Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Licogi

7020

Quyết định 1292/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức