Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.722 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6961

Công văn 4935/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc liên kết đào tạo liên thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6962

Công văn 4929/BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc giải trình kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Xây dựng Tải về
6963

Công văn 6500/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn và quy trình đánh giá, chấm điểm đối với các sở giáo dục và đào tạo năm học 2011- 2012

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6964

Quyết định 1419/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt khái toán, nội dung và mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác đào tạo của Bộ năm 2011 (dự toán giao qua Văn phòng Bộ)

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6965

Thông tư 133/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về học phí sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên đối với đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hàng hải Tải về
6966

Công văn 3250/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đào tạo giảng viên dạy nghề công tác xã hội theo quy định tại Đề án phát triển nghề công tác xã hội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6967

Thông báo 230/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2011, thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6968

Quyết định 53/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 86/2008/QĐ-TTg ngày 03/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6969

Thông báo 989/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển chọn cán bộ, giảng viên, giáo viên tham dự lớp học ngoại ngữ tạo nguồn đi làm chuyên gia tại Ănggola và Mô-dăm-bich

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6970

Công văn 3236/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo chương trình thạc sỹ của Trường Chính sách công lý Quang Diệu

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6971

Công văn 6772/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về đổi mới và phát tiển giáo dục trung cấp chuyên nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6972

Quyết định 965/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cử viên chức dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ năm 2011

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
6973

Quyết định 1670/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ khoản 25 điều 1 Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 27/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6974

Công văn 6350/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cấp phôi bằng tốt nghiệp đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6975

Thông tư 42/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định giáo trình sử dụng chung, tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình sử dụng chung trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
6976

Thông tư 41/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
6977

Quyết định 1640/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 - 2015

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
6978

Thông tư 24/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Doanh nghiệp Tải về
6979

Công văn 6206/BGDĐT-GDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo số liệu về giáo dục dân tộc đầu năm học 2011-2012

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6980

Công văn 6237/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông tin các trường đại học, cao đẳng xét tuyển nguyện vọng 3

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về