Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.543 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6741

Quyết định 13/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy định các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức

Ban hành: 06/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2006
6742

Quyết định 32/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế bằng hình thức xét tuyển"

Ban hành: 05/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2006
6743

Quyết định 40/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Ban hành: 05/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2006
6744

Quyết định 39/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành giáo dục tiểu học trình độ đại học

Ban hành: 02/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2006
6745

Quyết định 07/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phê gduyệt "Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020"

Ban hành: 02/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2006
6746

Thông tư 89/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạo

Ban hành: 29/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2006
6747

Quyết định 222/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm ''Tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy'' tại tỉnh Bình Dương

Ban hành: 29/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2006
6748

Thông tư 11/2006/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xếp hạng các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý

Ban hành: 12/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
6749

Quyết định 208/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học FPT.

Ban hành: 08/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2006
6750

Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Ban hành: 08/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2006
6751

Quyết định 157/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2006 đến năm 2010

Ban hành: 01/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
6752

Thông tư liên tịch 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Ban hành: 23/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
6753

Thông tư 75/2006/TT-BTC của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn một số nội dung Quyết định số 107/2006/QĐ-TTg ngày 18/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Ban hành: 18/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
6754

Nghị định 85/2006/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục

Ban hành: 18/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
6755

Quyết định 190/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên trường Đại học Ngoại ngữ thành trường Đại học Hà Nội

Ban hành: 17/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
6756

Quyết định 140/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi khoản 2 Điều 7của Quy chế tuyên dương, khen thưởng và chính sách sử dụng thủ khoa xuất sắc ban hành kèm theo QĐ số 77/2005/QĐ-UB ngày 26/05/2005 của UBND thành phố

Ban hành: 10/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
6757

Công văn 7092/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học tự chọn cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông năm học 2006-2007

Ban hành: 10/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2006
6758

Quyết định 139/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chuyển trường văn hoá thể thao thành Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao thuộc Sở TDTT Hà Nội

Ban hành: 09/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2006
6759

Thông tư 06/2006/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn Quyết định 31/2006/QĐ-TTg ngày 06/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010.

Ban hành: 08/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
6760

Công văn 6912/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2006-2007

Ban hành: 07/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2006
Vui lòng đợi