Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.179 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6721

Quyết định 18/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển loại hình tổ chức và đổi tên trường Đại học Công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng

Ban hành: 28/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2003
6722

Quyết định 17/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 23/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
6723

Quyết định 13/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007

Ban hành: 17/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
6724

Quyết định 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp

Ban hành: 10/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
6725

Quyết định 07/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001-2010

Ban hành: 09/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
6726

Quyết định 06/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về giáo dục và đào tạo

Ban hành: 09/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
6727

Quyết định 23/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp Ngành Hộ sinh

Ban hành: 06/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2019
6728

Quyết định 02/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020

Ban hành: 03/01/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2006
6729

Quyết định 01/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc kiện toàn tổ chức hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
6730

Quyết định 02/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Ban hành: 02/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2006
6731

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

Ban hành: 25/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
6732

Quyết định 1607/2002/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

Ban hành: 20/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
6733

Nghị định 101/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục

Ban hành: 10/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
6734

Quyết định 49/2002/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tạm thời về đào tạo liên thông dạy nghề, Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học

Ban hành: 05/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
6735

Quyết định 127/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2003 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
6736

Quyết định 148/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trường dân lập đào tạo nghề Formach thuộc công ty cổ phần Formach

Ban hành: 07/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
6737

Thông báo 174/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương tại phiên họp Ban thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương

Ban hành: 06/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
6738

Quyết định 149/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho Trường Đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
6739

Quyết định 44/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học

Ban hành: 24/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2008
6740

Quyết định 43/2002/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp

Ban hành: 22/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2009
Vui lòng đợi