Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.727 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6601

Công văn 3085/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc không thu phí dự thi, dự tuyển vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

Ban hành: 15/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2008
6602

Công văn 4156/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc danh sách máy tính điện tử cầm tay được đem vào phòng thi

Ban hành: 14/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2008
6603

Công văn 4194/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn bổ sung thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2008

Ban hành: 14/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
6604

Quyết định 544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo chuyên gia pháp luật, luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2008 - 2010"

Ban hành: 14/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2008
6605

Thông tư 26/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự

Ban hành: 09/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
6606

Quyết định 27/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 09/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
6607

Công văn 2798/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 49 Luật Giáo dục

Ban hành: 06/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2008
6608

Quyết định 53/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ dạy nghề

Ban hành: 06/05/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
6609

Báo cáo 64/BC-CP của Chính phủ về kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện”

Ban hành: 05/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2008
6610

Quyết định 25/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

Ban hành: 05/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
6611

Quyết định 552/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008 ban hành kèm theo Quyết định số 1347/2004/QĐ-BKH ngày 24/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 05/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
6612

Quyết định 51/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề

Ban hành: 05/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
6613

Quyết định 52/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ mẫu trường trung cấp nghề

Ban hành: 05/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
6614

Quyết định 49/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Quản trị mạng máy tính”

Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2008
6615

Quyết định 47/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Hàn”

Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2008
6616

Quyết định 50/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí”

Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2008
6617

Quyết định 46/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò”

Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2008
6618

Quyết định 45/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Điện tử công nghiệp”

Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2008
6619

Quyết định 48/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Điều hành chạy tầu hoả”

Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2008
6620

Quyết định 381/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 715/QĐ-KTNN ngày 06/10/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 29/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2012
Vui lòng đợi