Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 6.843 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6561

Quyết định 241/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học An Giang

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 30/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
6562

Quyết định 44/1999/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch giảng viên lên ngạch giảng viên chính trong các trường đại học và cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 29/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2003
6563

Quyết định 239/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi khoản a, Điều 1 của Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
6564

Thông tư liên tịch 31/1999/TTLT/BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn quy trình cai nghiện, phục hồi sức khỏe, nhân cách người nghiện ma túy

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2011
6565

Quyết định 42/1999/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ cuộc thi Olympia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 13/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
6566

Thông tư liên tịch 26/1999/TTLT/LĐTBXH-BTC-BGD&ĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và con của họ đang học tại các trường

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 02/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
6567

Thông tư 39/1999/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn vận dụng thực hiện Quyết định 38/1999/QĐ-TTg về đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình xét chọn danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới của ngành giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 01/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
6568

Quyết định 206/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2000 và giai đoạn 2001-2005

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 25/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
6569

Quyết định 203/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học phòng cháy chữa cháy

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 14/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
6570

Quyết định 201/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tách hai trường Đại học Sư phạm khỏi Đại học Quốc gia

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 12/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/1999
6571

Quyết định 37/1999/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển chọn, tổ chức đào tạo và xét tuyển vào đại học, cao đẳng đôi với học sinh dự bị đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 30/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2005
6572

Thông tư liên tịch 35/1999/TTLT-BGD&ĐT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xuất bản và phát hành các sách tham khảo cho học sinh dùng ở các bậc phổ thôn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 15/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
6573

Quyết định 183/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thành lập Quỹ khuyến học Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 09/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
6574

Công văn 947/CP-KG của Chính phủ về việc tổng kết 10 năm chống mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 07/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2005
6575

Quyết định 33/1999/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành "Quy chế Công tác người nước ngoài học tại Việt Nam"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 25/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
6576

Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 19/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
6577

Quyết định 31/1999/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ 174 văn bản quy phạm pháp luật của ngành Giáo dục - Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 04/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
6578

Quyết định 159/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học cho trường Đại học Ngoại ngữ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 27/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
6579

Chỉ thị 29/1999/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 30/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
6580

Quyết định 28/1999/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định kiểm tra, đánh giá và công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 23/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2009
Vui lòng đợi