Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.570 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6461

Quyết định 46/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò”

Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2008
6462

Quyết định 45/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Điện tử công nghiệp”

Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2008
6463

Quyết định 48/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Điều hành chạy tầu hoả”

Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2008
6464

Quyết định 381/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 715/QĐ-KTNN ngày 06/10/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 29/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2012
6465

Quyết định 2418/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thanh tra, giám sát công tác sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008

Ban hành: 28/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2008
6466

Quyết định 18/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố lãi suất thanh toán Công trái giáo dục phát hành năm 2003

Ban hành: 28/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2008
6467

Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ban hành: 28/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2008
6468

Công văn 3702/BGDĐT-CSVCTBĐCTE của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khung thời gian mua sắm thiết bị dạy học lớp 12 năm học 2008 - 2009

Ban hành: 28/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2008
6469

Quyết đinh 24/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 28/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2008
6470

Kế hoạch 75/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2008 của ngành giáo dục

Ban hành: 25/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2008
6471

Quyết định 2412/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục thực hiện Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012

Ban hành: 25/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2008
6472

Thông tư 22/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Ban hành: 23/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2008
6473

Công văn 3520/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý tài chính giáo dục đào tạo

Ban hành: 23/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2008
6474

Quyết định 418/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương

Ban hành: 23/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2008
6475

Thông tư 21/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

Ban hành: 22/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2008
6476

Quyết định 20/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình khung giáo dục đại học Khối ngành Khoa học Sức khỏe trình độ đại học và cao đẳng

Ban hành: 22/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
6477

Công văn 734/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố nội dung cơ bản của tài liệu đào tạo, bồi dường nghiệp vụ định giá xây dựng

Ban hành: 21/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2008
6478

Quyết định 18/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục

Ban hành: 18/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2008
6479

Quyết định 17/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Ban hành: 17/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2008
6480

Công văn 3285/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo việc mua sắm, sử dụng thiết bị dạy học năm học 2008 - 2009

Ban hành: 17/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2008
Vui lòng đợi