Thông báo 224/TB-VPCP về Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2021-2025

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

__________

Số: 224/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­­______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp Về Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”

______________

 

Ngày 05 tháng 8 năm 2021, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện các Bộ: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty: Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Lương thực miền Bắc, Đường sắt Việt Nam, Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính và ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận như sau:

Đánh giá cao Bộ Tài chính trong việc chuẩn bị, xây dựng và trình Đề án Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025. Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu dự họp, hoàn thiện Đề án và Dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 8 năm 2021, trong đó lưu ý các nội dung sau:

1. Về phần đánh giá kết quả thực hiện, tồn tại, hạn chế:

a) Đánh giá đầy đủ, thực chất hơn về các kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong triển khai Đề án cơ cấu lại giai đoạn trước, trong đó đánh giá kỹ hơn tình hình thực hiện cơ cấu lại tại các tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn, qua đó xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, cụ thể cho giai đoạn tới; bổ sung thông tin, số liệu chứng minh cho một số nhận định đã nêu tại Đề án.

b) Làm rõ các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, cụ thể:

- Việc xây dựng kế hoạch cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn chưa sát với thực tế nên kết quả thực hiện đạt thấp.

 - Cơ cấu lại từng tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa đạt kết quả mong muốn; việc nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới quản trị doanh nghiệp còn hạn chế, chưa theo kịp với diễn biến của thị trường; vẫn còn doanh nghiệp nhà nước sản xuất, kinh doanh hiệu quả thấp, thua lỗ, không tương xứng với nguồn lực được giao.

- Cơ cấu lại tập trung nhiều vào công tác cổ phần hóa, thoái vốn mà chưa chú trọng đến các hình thức cơ cấu lại khác; cổ phần hóa, thoái vốn tại một số doanh nghiệp chưa đạt mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, còn nhiều tồn tại sau cổ phần hóa, thoái vốn.

- Việc nâng cao hiệu quả, đầu tư bổ sung vốn vào một số doanh nghiệp Nhà nước cần nắm giữ để doanh nghiệp mạnh lên, giữ vững vai trò của Nhà nước trong một số lĩnh vực còn hạn chế.

- Chính sách tiền lương, đãi ngộ của người điều hành, người lao động chưa thích đáng, chưa tạo được động lực, gắn với trách nhiệm theo cơ chế thị trường.

2. Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp:

a) Cần bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, quy định của pháp luật có liên quan để xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm hiệu quả, khả thi, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn tới.

b) Bảo đảm tính liên kết giữa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tránh trùng lắp giữa các nội dung; cụ thể hơn các nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện để làm cơ sở đánh giá, kiểm tra, giám sát.

c) Bảo đảm các quan điểm, nguyên tắc chính trong cơ cấu lại DNNN như sau:

(i) Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại DNNN, tập trung giữ những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

(ii) Xác định rõ các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ theo đúng tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước để thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn, bảo đảm hiệu quả, khả thi, theo lộ trình phù hợp, không để thất thoát vốn, tài sản Nhà nước.

(iii) Củng cố, phát triển một số tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.

(iv) Bảo đảm công khai, minh bạch trong cơ cấu lại DNNN, nhất là trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đến năm 2025, hoàn tất việc sắp xếp lại khối DNNN và xử lý cơ bản xong những yếu kém, thất thoát, những dự án, công trình chậm tiến độ, đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

(v) Nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN sau cổ phần hóa; hình thành đội ngũ quản lý DNNN chuyên nghiệp, có trình độ cao; lành mạnh hóa tài    chính, nâng cao trình độ công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế.

(vi) Tiếp tục phát huy vai trò của DNNN trong việc hình thành và mở rộng các chuỗi sản xuất, cung ứng và chuỗi giá trị, nhất là trong ngành, lĩnh vực then chốt Nhà nước cần nắm giữ.

(vii) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả pháp luật việc công khai, minh bạch thông tin DNNN; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra hoạt động của DNNN, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

(viii) Đẩy mạnh phân công, phân cấp, cá thể hóa trách nhiệm gắn với các biện pháp đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, chủ động cho doanh nghiệp trong cơ cấu lại và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.”

3. Về một số nội dung cụ thể của Đề án:

- Rà soát, xác định rõ các khó khăn, vướng mắc để đề xuất phân giao nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm việc triển khai các nhiệm vụ cơ cấu lại thuận lợi, chặt chẽ.

- Quy định đầy đủ các hình thức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước bao gồm duy trì tỷ lệ sở hữu của Nhà nước, sáp nhập, hợp nhất, cổ phần hóa, thoái vốn, giải thể, phá sản, chia tách,...

- Xác định rõ các nội dung cơ cấu lại từng tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước bao gồm các nội dung về chuyển đổi sở hữu, cơ cấu lại vốn, quản trị, nhân lực, hoạt động sản xuất kinh doanh, ngành nghề kinh doanh…

- Quy định cụ thể thẩm quyền phê duyệt, trách nhiệm tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với Đề án cơ cấu lại của từng tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TTg, các PTTg;

- Các Bộ: KH&ĐT, TC, TP, XD, NV, LĐ-TB&XH;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp;

- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;

- Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội,

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Tập đoàn Điện lực Bưu chính viễn thông Việt Nam;

- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

- Tổng công ty Lương thực miền Bắc;

- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân;

  các Vụ: TH, KTTH, CN, PL, TCCV;

- Lưu: Văn thư, ĐMDN (2b). DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

[daky]

 

Mai Thị Thu Vân

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông báo 224/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2021-2025"
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 224/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 26/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!