Văn bản UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 896 văn bản: Doanh nghiệp
21

Quyết định 2025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

22

Quyết định 2570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

23

Kế hoạch 143/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

24
25
26

Quyết định 1000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh và Tổ công tác cổ phần hoá

27

Quyết định 4148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua nhân dịp Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội

28

Quyết định 4143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng cá nhân là người quản lý, điều hành doanh nghiệp có thành tích trong phong trào thi đua khối doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

29

Quyết định 3065/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

30

Quyết định 17/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

31
32
33
34

Quyết định 2863/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

35
36

Công văn 6753/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ

37
38

Kế hoạch 208/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Diễn đàn kinh tế Thủ đô năm 2023 với chủ đề "Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp năm 2023"

39

Quyết định 1545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

40

Quyết định 1894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện