Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.100 văn bản: Doanh nghiệp
6021

Nghị định 07-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6022

Quyết định 3319/QĐ-TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải thành lập lại Xí nghiệp Khai thác hàng hoá và vận tải hành khách

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Giao thông Tải về
6023

Quyết định 3314/QĐ-TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải thành lập lại Xí nghiệp Khảo sát thiết kế

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6024

Luật Phá sản doanh nghiệp số 30-L/CTN

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6025

Quyết định 582-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn y Điều lệ Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6026

Thông tư 95-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điểm về chế độ sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6027

Thông tư 94-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng vốn KHCB tại các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6028

Nghị định 75-CP của Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế quốc dân

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6029

Nghị định 26-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
6030

Công văn về việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6031

Thông tư 472-PLDS/KT của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục và thời hạn cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân và công ty

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6032

Thông tư 36-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính trong việc thực hiện thí điểm cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 202/CT ngày 8/6/1992 và Chỉ thị số 84/TTg ngày 4/3/1993 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6033

Thông tư 27-TC/HCVX của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách tài chính đối với các doanh nghiệp Nhà nước chuyên tổ chức biểu diễn nghệ thuật

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
6034

Công văn về việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6035

Thông tư 15-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bảo toàn và phát triển vốn đến 01/01/1993 đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6036

Quyết định 83-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
6037

Nghị định 12-CP của Chính phủ về việc ban hành bản Quy định về sắp xếp lại tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
6038

Nghị định 9-CP của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp, Doanh nghiệp Tải về
6040

Nghị định 02/CP của Chính phủ về việc giải thể Tổng công ty du lịch Việt nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về