Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.109 văn bản: Doanh nghiệp
5901

Quyết định 159/BKH-KCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc uỷ quyền cho BQL các khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM trong việc thi hành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các KCN, KCX

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5902

Thông tư 08-BKH/DN của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/CP ngày 28/8/96 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/97 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5903

Thông tư 25-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục, nguyên tắc xử lý tài chính khi giải thể doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5904

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 57-L/CTN của Quốc hội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
5905

Công văn 1483-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc mua xe ô tô sử dụng trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5906

Quyết định 298 TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp xổ số kiến thiết

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Kế toán-Kiểm toán Tải về
5907

Nghị định 38/CP của chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5908

Chỉ thị 264/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai một số công việc thực hiện Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
5909

Công văn 1310-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc cấp vốn lưu động năm 1997 cho các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5910

Nghị định 36/CP của Chính phủ về ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp Tải về
5911

Thông tư 15/1997/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn sử dụng sổ lương của doanh nghiệp nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
5912

Thông tư 12/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc kiến nghị điều chỉnh Danh mục các doanh nghiệp không được đình công

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5913

Nghị định 28/CP của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
5914

Nghị định 25/CP của Chính phủ sửa đổi một số Điều của Nghị định số 28/CP ngày 7/5/96 về chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5915

Thông tư 10-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
5916

Thông tư 07-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác lập và kiểm tra báo cáo tài chính năm 1996 của doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5917

Thông tư 06-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5918

Quyết định 108/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử Trưởng ban Chỉ đạo trung ương đổi mới doanh nghiệp và Trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5919

Thông tư 01-BKH/DN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 56/CP ngày 02/10/1996 của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5920

Quyết định 1296-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp bảo hiểm

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về