Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.861 văn bản: Doanh nghiệp
5821

Thông tư 82/TC-CN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 31/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5822

Thông tư 83/TC-CN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện những biện pháp giải quyết vốn lưu động của các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 31/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5823

Quyết định 409-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về công nhận việc thành lập Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Ban hành: 18/12/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5824

Thông tư 70-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân và công ty

Ban hành: 29/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5825

Chỉ thị 393-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về triển khai thực hiện Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 25/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
5826

Nghị định 388-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 20/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5827

Quyết định 378-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về những biện pháp giải quyết vốn lưu động của các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 16/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2005
5828

Quyết định 475/NHCT-QĐ của Ngân hàng Công Thương Việt Nam về việc ban hành Biện pháp tín dụng đối với doanh nghiệp công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh; kinh tế gia đình và dịch vụ cầm cố tài sản ở đô thị

Ban hành: 30/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5829

Quyết định 330-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc bổ sung sửa đổi Quyết định 315-HĐBT ngày 01/9/1990 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 23/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5830

Quyết định 332-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 23/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5831

Quyết định 314-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thực hiện đợt thanh tra các tổ chức làm kinh tế theo Quyết định 268-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 15/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5832

Thông tư 55-TC/TCT/TT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng theo Luật Đầu tư nước ngoài

Ban hành: 01/10/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5833

Thông tư 07/TT-ĐKKD của Trọng tài kinh tế Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh

Ban hành: 29/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5834

Thông tư 06-TT/ĐKKD của Trọng tài kinh tế Nhà nước về việc hướng dẫn ghi các giấy tờ, biểu mẫu dùng trong đăng ký kinh doanh

Ban hành: 29/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5835

Nghị định 221-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy định về cụ thể hoá một số điều trong Luật Doanh nghiệp tư nhân

Ban hành: 23/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5836

Nghị định 222-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy định về cụ thể hoá một số điều trong Luật Công ty

Ban hành: 23/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5837

Quyết định 180-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thành lập Tổng Công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam

Ban hành: 08/06/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/1996
5838

Thông tư 33-TC/CN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trao quyền sử dụng, trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn sản xuất - kinh doanh cho các đơn vị kinh tế cơ sở quốc doanh theo Chỉ thị 138-CT ngày 25/4/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 29/05/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5839

Thông tư 31-TC/CN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế quốc doanh

Ban hành: 27/05/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5840

Thông tư 4-TN/PC của Bộ Thương nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 06/05/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi