Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.825 văn bản: Doanh nghiệp
5781

Thông tư 04-TT/ĐKKD của Trọng tài kinh tế Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 15/02/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5782

Quyết định 40-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc cho phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng khai thác, kinh doanh xuất, nhập khẩu vàng bạc, đá quý

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/01/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/1996
5783

Thông tư 34-TC của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 388-HĐBT ngày 20/11/1991 và Chỉ thị 393-CT ngày 25/11/1991

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/01/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5784

Thông tư 81/TC-CN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 330/HĐBT ngày 23/10/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về giải thể doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5785

Thông tư 82/TC-CN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5786

Thông tư 83/TC-CN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện những biện pháp giải quyết vốn lưu động của các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5787

Quyết định 409-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về công nhận việc thành lập Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 18/12/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5788

Thông tư 70-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân và công ty

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5789

Chỉ thị 393-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về triển khai thực hiện Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 25/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
5790

Nghị định 388-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 20/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5791

Quyết định 378-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về những biện pháp giải quyết vốn lưu động của các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 16/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2005
5792

Quyết định 475/NHCT-QĐ của Ngân hàng Công Thương Việt Nam về việc ban hành Biện pháp tín dụng đối với doanh nghiệp công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh; kinh tế gia đình và dịch vụ cầm cố tài sản ở đô thị

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 30/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5793

Quyết định 330-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc bổ sung sửa đổi Quyết định 315-HĐBT ngày 01/9/1990 của Hội đồng Bộ trưởng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5794

Quyết định 332-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5795

Quyết định 314-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thực hiện đợt thanh tra các tổ chức làm kinh tế theo Quyết định 268-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 15/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5796

Thông tư 55-TC/TCT/TT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng theo Luật Đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 01/10/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5797

Thông tư 07/TT-ĐKKD của Trọng tài kinh tế Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5798

Thông tư 06-TT/ĐKKD của Trọng tài kinh tế Nhà nước về việc hướng dẫn ghi các giấy tờ, biểu mẫu dùng trong đăng ký kinh doanh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5799

Nghị định 221-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy định về cụ thể hoá một số điều trong Luật Doanh nghiệp tư nhân

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5800

Nghị định 222-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy định về cụ thể hoá một số điều trong Luật Công ty

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi