Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.796 văn bản: Doanh nghiệp
5721

Quyết định 582-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn y Điều lệ Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 01/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5722

Thông tư 95-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điểm về chế độ sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5723

Thông tư 94-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng vốn KHCB tại các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5724

Nghị định 75-CP của Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế quốc dân

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 27/10/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5725

Nghị định 26-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
5726

Công văn về việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 20/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5727

Thông tư 472-PLDS/KT của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục và thời hạn cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân và công ty

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 20/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5728

Thông tư 36-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính trong việc thực hiện thí điểm cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 202/CT ngày 8/6/1992 và Chỉ thị số 84/TTg ngày 4/3/1993 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 07/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5729

Thông tư 27-TC/HCVX của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách tài chính đối với các doanh nghiệp Nhà nước chuyên tổ chức biểu diễn nghệ thuật

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
5730

Công văn về việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5731

Thông tư 15-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bảo toàn và phát triển vốn đến 01/01/1993 đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 06/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5732

Quyết định 83-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 04/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
5733

Nghị định 12-CP của Chính phủ về việc ban hành bản Quy định về sắp xếp lại tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 02/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2005
5734

Nghị định 9-CP của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 04/02/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5735

Thông tư 07-TT/ĐKKD của Trọng tài kinh tế Nhà nước về việc hướng dẫn đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp của Đảng và đoàn thể

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/01/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5736

Nghị định 02/CP của Chính phủ về việc giải thể Tổng công ty du lịch Việt nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2003
5737

Nghị định 17-CP của Chính phủ về việc quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 23/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5738

Thông tư 13/TT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 202/CT ngày 08/06/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tiếp tục làm thí điểm chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần trong hoạt động ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
5739

Quyết định 15-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh và người tàn tật

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 20/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5740

Nghị định 361-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm trong các quy định ban hành kèm theo Nghị định 221-HĐBT và 222-HĐBT ngày 23/7/1991 của Hội đồng Bộ trưởng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 01/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi