Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.247 văn bản: Doanh nghiệp
5661

Chỉ thị 27/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
5662

Quyết định 288/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5663

Quyết định 199/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5664

Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5665

Quyết định 246/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đến năm 2005

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5666

Thông tư 25/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cách tính số lao động sử dụng thường xuyên và xây dựng phương án sử dụng lao động khi doanh nghiệp tổ chức lại theo quy định tại Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
5667

Công văn 11712/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5668

Quyết định 245/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch vốn hỗ trợ thiệt hại kinh doanh khi di dời chợ Cầu Muốn, quận 1 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2003 cho uỷ ban nhân dân quận 1

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5669

Quyết định 244/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao uỷ ban nhân dân quận Thủ Đức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng điểm kinh doanh tại chợ nông sản thực phẩm Thủ Đức

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5670

Thông tư 103/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức Hội Cựu Chiến binh trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách, Hành chính Tải về
5671

Quyết định 219/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty điện lực Việt Nam đến năm 2005

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp, Điện lực Tải về
5672

Nghị định 117/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
5673

Nghị định 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
5674

Quyết định 153/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu giám sát doanh nghiệp bảo hiểm

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5675

Quyết định 193/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Phương án tổng thể sắp xếp, đối mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia giai đoạn 2003-2005

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5676

Quyết định 189/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải thành Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam, thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5677

Thông tư 87/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách ưu đãi tài chính đối với các doanh nghiệp cơ khí sản xuất ô tô chở khách từ 25 chỗ ngồi trở lên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Công nghiệp, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
5678

Quyết định 177/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập tổng công ty văn hoá Sài Gòn thí điểm hoạt động theo mô hình công ty Mẹ - công ty con

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5679

Công văn 1230/CP-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5680

Quyết định 168/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sáp nhập tổng công ty vật liệu xây dựng thành phố vào tổng công ty xây dựng Sài Gòn

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về