Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.248 văn bản: Doanh nghiệp
5641

Nghị quyết 05/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2004

5642
5643

Quyết định 33/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc, biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt

5644

Quyết định 55/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

5645

Nghị định 109/2004/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

5646

Quyết định 51/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

5647

Nghị định 105/2004/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán độc lập

5648
5649

Quyết định 28/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và công ty đường

5650

Công văn 491/BLĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bảo hiểm tai nạn lao động của các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt

5651

Quyết định 117/2004/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai trong việc cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước cho các dự án đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai

5652

Quyết định 13/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

5653

Công văn số 251/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

5654

Quyết định 14/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm bồi thường cho người lao động trong các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt

5655

Công văn 345/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc ưu đãi về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP

5656

Quyết định 271/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước

5657
5658

Nghị định 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

5659

Thông tư 128/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

5660

Quyết định 293/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước thành hội đồng xác định giá doanh nghiệp nhà nước thành phố khi chuyển đổi sở hữu