Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.266 văn bản: Doanh nghiệp
5621

Quyết định 125/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổng công ty thương mại Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5622

Nghị quyết 10/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2004

Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp, Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5623

Quyết định 143/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Doanh nghiệp Tải về
5624

Nghị định 153/2004/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5625

Chỉ thị 20/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần nghị quyết trung ương 3, nghị quyết trung ương 9 (khoá IX)

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5626

Nghị định 152/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
5627

Quyết định 1209/TCT/QĐ/TCCB của Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
5628

Quyết định 187/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung quyết định số 146/2003/QĐ-UB ngày 13 tháng 08 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành quy định về cung cấp sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5629

Quyết định 186/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập ban chỉ đạo quản lý và phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5630

Quyết định 180/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5631

Quyết định 172/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổng công ty cơ khí giao thông Vận tải Sài Gòn, thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5632

Quyết định 174/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến xa lộ Hà Nội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5633

Quyết định 170/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn phụ thu tiền nước và thuế kinh doanh nước sạch được để lại

Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp Tải về
5634

Quyết định 167/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi thành viên hội đồng xác định giá trí doanh nghiệp nhà nước thành phố

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5635

Nghị quyết 09/2004/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2004

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Công nghiệp, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
5636

Thông tư 03/2004/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5637

Quyết định 115/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5638

Quyết định 101/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức lại quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5639

Quyết định 55/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Chứng khoán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5640

Luật Phá sản số 21/2004/QH11 của Quốc hội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về