Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.249 văn bản: Doanh nghiệp
5601

Quyết định 134/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chuyển đổi công ty thực phẩm Hà Nội thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên thực phẩm Hà Nội

5602

Quyết định 200/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung

5603

Quyết định 67/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

5604

Quyết định 125/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổng công ty thương mại Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

5605

Nghị quyết 10/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2004

5606

Quyết định 143/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008

5607

Nghị định 153/2004/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con

5608

Chỉ thị 20/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần nghị quyết trung ương 3, nghị quyết trung ương 9 (khoá IX)

5609

Nghị định 152/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

5610

Quyết định 1209/TCT/QĐ/TCCB của Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp

5611
5612

Quyết định 186/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập ban chỉ đạo quản lý và phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

5613
5614

Quyết định 172/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổng công ty cơ khí giao thông Vận tải Sài Gòn, thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

5615

Quyết định 174/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến xa lộ Hà Nội

5616
5617

Quyết định 167/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi thành viên hội đồng xác định giá trí doanh nghiệp nhà nước thành phố

5618

Nghị quyết 09/2004/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2004

5619

Thông tư 03/2004/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

5620