Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.829 văn bản: Doanh nghiệp
5521

Chỉ thị 15/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện tổ chức hoạt động của Tổng công ty Nhà nước

Ban hành: 26/05/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
5522

Quyết định 13/1999/QĐ-CHK-TCCB của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của cụm cảng hàng không miền Nam - Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Ban hành: 15/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
5523

Quyết định 11/1999/QĐ-CKH-TCCB của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cụm cảng hàng không dân dụng miền Bắc - doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Ban hành: 15/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
5524

Quyết định 12/1999/QĐ-CHK-TCCB của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của cụm cảng hàng không miền Trung - Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Ban hành: 15/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
5525

Chỉ thị 12/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Luật doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 10/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
5526

Quyết định 122/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 10/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
5527

Nghị định 27/1999/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 59/Cp ngày 03/10/1996 của Chính phủ

Ban hành: 20/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
5528

Nghị định 22/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam

Ban hành: 14/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
5529

Thông tư 27/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cụm cảng hàng không (doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích)

Ban hành: 11/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/1999
5530

Quyết định 41/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí

Ban hành: 08/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2011
5531

Thông tư liên tịch 11/1999/TTLT-GDĐT-KHCNMT-TCCBC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp Nhà nước của cơ sở đó

Ban hành: 03/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2004
5532

Thông tư 23/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác lập và kiểm tra báo cáo tài chính năm 1998 của doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 26/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
5533

Nghị định 07/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 13/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
5534

Quyết định 16/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 113/1998/QĐ-TTg ngày 06/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 06/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
5535

Công văn về việc duyệt phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 28/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/1999
5536

Quyết định 258/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 113/1998/QĐ-TTg ngày 6/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 31/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5537

Thông tư liên tịch 23/1998/TTLT-BTM-TCHQ của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan về giải quyết một số thủ tục xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 31/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5538

Thông tư liên tịch 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 31/12/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2006
5539

Công văn 4320/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng Quy chế trả lương trong doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 29/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
5540

Thông tư 185/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị hành chính sự nghiệp

Ban hành: 28/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
Vui lòng đợi