Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.588 văn bản: Doanh nghiệp
5461

Công văn 3429/KTTH của Chính phủ về việc phát triển ngành Bảo hiểm Việt Nam trong những năm trước mắt

Ban hành: 24/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
5462

Chỉ thị 368/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 22/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
5463

Thông tư 13/TM-CSTTTM của Bộ Thương mại hướng dẫn phạm vi, đối tượng thực hiện Nghị định của Chính phủ số 02/CP ngày 5-1-1995 và trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thì điều kiện kinh doanh đối với loại hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện

Ban hành: 21/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5464

Thông tư 41 TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn tạm thời thi hành Quyết định số 763/TTg ngày 19-12-1994 của Chính phủ về một số chính sách đối với kinh tế hợp tác xã

Ban hành: 31/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5465

Quyết định 330/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Ban hành: 29/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
5466

Quyết định 312/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Ban hành: 24/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5467

Quyết định 311/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Tổng công ty Lương thực Miền Nam

Ban hành: 24/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5468

Quyết định 256/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Giấy Việt Nam

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5469

Quyết định 252/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Cao su Việt Nam

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5470

Quyết định 251/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5471

Quyết định 254TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5472

Quyết định 249/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5473

Quyết định 250/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5474

Quyết định 255/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Thép Việt Nam

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5475

Quyết định 253TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Dệt - May Việt Nam

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5476

Thông tư 36-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ khấu hao cơ bản tài sản cố định trong các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 27/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2004
5477

Luật Doanh nghiệp Nhà nước số 39-L/CTN của Quốc hội

Ban hành: 20/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
5478

Quyết định 71/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

Ban hành: 17/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5479

Quyết định 225/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập lại Tổng công ty Máy và Phụ tùng

Ban hành: 17/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5480

Công văn 640-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn việc miễn, giảm thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 03/04/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
Vui lòng đợi