Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.635 văn bản: Doanh nghiệp
5441

Thông tư 10-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp

Ban hành: 20/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
5442

Thông tư 07-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác lập và kiểm tra báo cáo tài chính năm 1996 của doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 27/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
5443

Thông tư 06-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Ban hành: 24/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
5444

Quyết định 108/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử Trưởng ban Chỉ đạo trung ương đổi mới doanh nghiệp và Trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 22/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2005
5445

Thông tư 01-BKH/DN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 56/CP ngày 02/10/1996 của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Ban hành: 29/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
5446

Quyết định 1296-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp bảo hiểm

Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
5447

Công văn 6755/KTTH của Chính phủ về việc tạm hoãn thi hành quy định về hạn mức vốn huy động của doanh nghiệp Nhà nước theo Điều 11 Nghị định 59/CP

Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
5448

Quyết định 1177-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ban hành: 23/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
5449

Nghị định 86/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản

Ban hành: 19/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2005
5450

Thông tư 75-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản trong doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 12/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
5451

Thông tư 73-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, công bố công khai và kiểm tra báo cáo tài chính, kiểm tra kế toán các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 12/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
5452

Quyết định 837/TTg của Thủ tướng Chính phủ sáp nhập Công ty Vật tư bao bì lương thực vào Công ty kinh doanh vận tải lương thực

Ban hành: 11/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
5453

Thông tư 70-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ phân phối lợi tức sau thuế và quản lý các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 05/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2003
5454

Quyết định 995-TC/QĐ/TCDN của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung "Quy chế tài chính mẫu Tổng công ty Nhà nước" ban hành kèm theo quyết định số 838-TC/QĐ-TCDN ngày 28/8/1996

Ban hành: 01/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
5455

Công văn 706-TT/LB của Ban Tài chính-Quản trị Trung ương về tình hình đầu tư xây dựng các doanh nghiệp của Đảng

Ban hành: 29/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2005
5456

Quyết định 862-QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Thủy sản về việc thành lập Tổng công ty Hải sản Biển đông

Ban hành: 22/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
5457

Chỉ thị 748/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định sô 59/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ

Ban hành: 10/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2004
5458

Quyết định 745/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp doanh nghiệp Nhà nước nước hạng đặc biệt

Ban hành: 08/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
5459

Nghị định 59/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 03/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
5460

Nghị định 56/CP của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Ban hành: 02/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2005
Vui lòng đợi