Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.031 văn bản: Doanh nghiệp
5441

Nghị định 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

5442

Thông tư 128/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

5443

Quyết định 293/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước thành hội đồng xác định giá doanh nghiệp nhà nước thành phố khi chuyển đổi sở hữu

5444

Quyết định 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

5445

Chỉ thị 27/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

5446

Quyết định 288/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố

5447

Quyết định 199/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

5448

Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11

5449

Quyết định 246/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đến năm 2005

5450
5451

Công văn 11712/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

5452
5453

Quyết định 244/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao uỷ ban nhân dân quận Thủ Đức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng điểm kinh doanh tại chợ nông sản thực phẩm Thủ Đức

5454

Thông tư 103/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức Hội Cựu Chiến binh trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước

5455

Quyết định 219/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty điện lực Việt Nam đến năm 2005

5456

Nghị định 117/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước

5457

Nghị định 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

5458

Quyết định 153/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu giám sát doanh nghiệp bảo hiểm

5459

Quyết định 193/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Phương án tổng thể sắp xếp, đối mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia giai đoạn 2003-2005

5460

Quyết định 189/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải thành Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam, thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con