Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.025 văn bản: Doanh nghiệp
5421

Quyết định 55/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5422

Nghị định 109/2004/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5423

Quyết định 51/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

Lĩnh vực: Đầu tư, Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, Khoa học-Công nghệ, Doanh nghiệp, Chính sách, Hành chính Tải về
5424

Nghị định 105/2004/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán độc lập

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5425

Quyết định 49/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Điều 5 Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg ngày 04/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và công ty đường

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
5426

Quyết định 28/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và công ty đường

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
5427

Công văn 491/BLĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bảo hiểm tai nạn lao động của các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt

Lĩnh vực: Xây dựng, Doanh nghiệp Tải về
5428

Quyết định 117/2004/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai trong việc cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước cho các dự án đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai

Lĩnh vực: Đầu tư, Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
5429

Quyết định 13/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5430

Công văn số 251/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư, Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Hải quan, Doanh nghiệp Tải về
5431

Quyết định 14/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm bồi thường cho người lao động trong các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xây dựng, Doanh nghiệp, Bảo hiểm Tải về
5432

Công văn 345/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc ưu đãi về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
5433

Quyết định 271/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5434

Thông tư 08/2003/TTLT-BKH-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định 38/2003/NĐ-CP ngày 15/4/2003 của Chính phủ về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần

Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp Tải về
5435

Nghị định 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
5436

Thông tư 128/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
5437

Quyết định 293/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước thành hội đồng xác định giá doanh nghiệp nhà nước thành phố khi chuyển đổi sở hữu

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5438

Quyết định 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5439

Chỉ thị 27/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
5440

Quyết định 288/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về