Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.795 văn bản: Doanh nghiệp
5421

Thông tư 06/2000/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn hoạt động đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet

Ban hành: 29/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
5422

Quyết định 148/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban quản lý dự án tài trợ chương trình kiểm toán 100 doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 19/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2004
5423

Chỉ thị 16/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005

Ban hành: 19/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2004
5424

Quyết định 306/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định tạm thời mẫu Điều lệ Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp của ngân hàng thương mại

Ban hành: 15/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
5425

Nghị định 45/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định về văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

Ban hành: 06/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
5426

Quyết định 861/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về công bố mức tiền lương bình quân chung năm 2000 của các doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương

Ban hành: 29/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2005
5427

Quyết định 98/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp Trung ương

Ban hành: 17/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2000
5428

Thông tư 19/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 07/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2005
5429

Nghị định 24/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 31/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
5430

Công văn 06-KK/TW của Ban Chỉ đạo Kiểm kê Trung ương về việc đôn đốc nộp báo cáo kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản của DNNN

Ban hành: 25/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
5431

Công văn 2911-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 19/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2004
5432

Quyết định 80/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giao dịch cổ phần hoá và đa dạng hoá hình thức sở hữu doanh nghiệp Nhà nước (đợt 2) năm 2000

Ban hành: 07/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
5433

Thông tư liên tịch 69/2000/TTLT-BNN-TCTK hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổng cục Thống kê cùng ban hành

Ban hành: 23/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
5434

Quyết định 72/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt

Ban hành: 21/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
5435

Quyết định 95/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, thu nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 09/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
5436

Quyết định 65/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với các doanh nghiệp sản xuất đường

Ban hành: 07/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
5437

Thông tư 51/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 02/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5438

Thông tư 48/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cấp lại, quản lý và sử dụng thuế thu nhập cho doanh nghiệp thực nộp vào ngân sách trung ương để đầu tư cho ngành báo in

Ban hành: 29/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
5439

Thông tư 47/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong giao, bán doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 24/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2006
5440

Quyết định 55/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc uỷ quyền quyết định bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có vốn đầu tư từ 1 đến dưới 5 tỷ đồng

Ban hành: 22/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2005
Vui lòng đợi