Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.724 văn bản: Doanh nghiệp
5401

Nghị định 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 18/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
5402

Quyết định 106/1999/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Cục tài chính Doanh nghiệp trực thuộc Bộ tài chính.

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
5403

Nghị định 103/1999/NĐ-CP của Chính phủ về giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 10/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2005
5404

Quyết định 177/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 30/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
5405

Thông tư 03/1999/TT-NHNN7 của Ngân hàng nhà nước hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 12/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
5406

Thông tư 96/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có giá trị sản lượng hàng hoá lớn, có thu nhập cao

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 12/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
5407

Công văn 3859/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 34/1999/TT-BTC

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 30/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
5408

Thông tư 23/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc mua, bán hàng hoá với doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
5409

Nghị định 48/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 08/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
5410

Quyết định 150/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
5411

Lệnh công bố Luật báo chí sửa đổi; Luật doanh nghiệp; Luật mặt trận tổ quốc Việt Nam năm 1999

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 26/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
5412

Quyết định 46/1999/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về giá bán điện đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư;Doanh nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 15/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
5413

Luật doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 12/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2012
5414

Thông tư 67/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc sử dụng vốn và hạch toán kế toán tiền mua và lãi mua công trái xây dựng Tổ quốc tại các doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 07/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2005
5415

Thông tư 62/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản trong doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 07/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
5416

Quyết định 133/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 31/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
5417

Chỉ thị 15/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện tổ chức hoạt động của Tổng công ty Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 26/05/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
5418

Quyết định 13/1999/QĐ-CHK-TCCB của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của cụm cảng hàng không miền Nam - Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 15/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
5419

Quyết định 11/1999/QĐ-CKH-TCCB của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cụm cảng hàng không dân dụng miền Bắc - doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 15/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
5420

Quyết định 12/1999/QĐ-CHK-TCCB của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của cụm cảng hàng không miền Trung - Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 15/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
Vui lòng đợi