Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 903 văn bản: Điện lực
801

Quyết định 160/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định của Luật Điện lực

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
802

Quyết định 32/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
803

Quyết định 31/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
804

Quyết định 2358/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc giao nhiệm vụ thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
805

Công văn 3549/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc miễn kiểm tra chất lượng đối với thiết bị nhà máy nhiệt điện Sơn Động

Lĩnh vực: Hải quan, Điện lực Tải về
806

Công văn 2583/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thế đối với hợp đồng dịch vụ tư vấn kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện Hải Phòng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Điện lực Tải về
807

Quyết định 148/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp, Doanh nghiệp, Điện lực Tải về
808

Quyết định 147/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Điện lực Tải về
809

Quyết định 140/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Điện lực Đà Nẵng thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Điện lực Tải về
810

Quyết định 08/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
811

Quyết định 45/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng các khoản thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Điện lực Tải về
812

Quyết định 26/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách, Điện lực Tải về
813

Quyết định 42/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
814

Nghị quyết 17/2005/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua đề án "Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2006 -2010, có xét đến năm 2015"

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
815

Quyết định 3836/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Đơn giá Quy hoạch phát triển điện lực

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
816

Thông tư 94/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2000/TT-BTC ngày 12/01/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn tính thuế và kê khai, nộp thuế thuế giá trị gia tăng đối với ngành điện

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Điện lực Tải về
817

Quyết định 258/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức, Điện lực Tải về
818

Công văn 3691/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xác định giá bán điện của nhà máy thuỷ điện Thác Mơ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Điện lực Tải về
819

Quyết định 240/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhiệt điện Thủ Đức

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Điện lực Tải về
820

Quyết định 241/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Nhà máy Điện Phú Mỹ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Điện lực Tải về