Thông tư 19/1999/BNN-ĐTXD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08-NN-ĐTXD/TT ngày 20/9/1997 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu đối với các dự án đầu tư của các đơn vị thuộc Bộ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
SỐ 19/1999/TT-BNN-ĐTXD NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 1999 SỬA ĐỔI
BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 08-NN-ĐTXD/TT NGÀY 20/9/1997 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

Ngày 20/9/1997 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có thông tư số 08-NN-ĐTXD/TT Hướng dẫn Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 43/CP ngày 16/7/1996 và 93/CP ngày 23/8/1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Để đáp ứng yêu cầu việc quản lí và thực hiện công tác đấu thầu đối với các dự án đầu tư thuộc Bộ quản lí trong tình hình mới, trong khi chờ Nhà nước chính thức ban hành quy chế đấu thầu thay thế quy chế đấu thầu cũ ban hành theo Nghị định số: 43/CP và 93/CP của Chính phủ, Bộ tạm thời bổ sung sửa đổi một số điểm trong thông tư số: 08-NN-ĐTXD/TT trên như sau:

 

I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

1- Khoản 1. Thêm điểm 1.4

Những gói thầu được phép chỉ định thầu, trước khi triển khai thi công phải tiến hành thương thảo các điều kiện hợp đồng với nhà thầu, đảm bảo giá trị hợp đồng không được vượt giá nhận thầu được duyệt.

2- Khoản 3. Bổ sung vào cuối điểm 3.3

Hồ sơ mời thầu cần theo mẫu chung do Bộ quy định, trong dó có phần thuyết minh hướng dẫn kĩ thuật theo loại công tác: đào đắp đất đá , bê tông, xây đá lát đá, mộc nề, sắt, lắp đặt thiết bị, cơ khí, điện nước... hoặc theo loại công trình: Công trình kiến trúc dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, chế biến nông, lâm sản...

Những điều kiện khác với mẫu chung sẽ đưa vào phần riêng để nhà thầu tiện theo dõi.

Kèm theo biểu khối lượng chủ yếu, cần có bảng liệt kê số lượng bản vẽ thiết kế giao nhà thầu, đồng thời yêu cầu nhà lhầu có trách nhiệm tính toán và kiểm tra kỹ khối lượng này, nếu có sai khác phải có văn bản đề nghị bên mời thầu làm rõ trước khi lập giá dự thầu chính thức.

Trường hợp nhà thầu không kiểm tra kỹ, bỏ sót khối lượng nhưng vẫn định giá dự thầu và được trúng thầu thì giá trị khối lượng bỏ sót đó không được bổ sung và thanh toán.

3- Khoản 4. Bổ sung nội dung

Việc đấu thầu hạn chế ít nhất phải có từ 5 nhà thầu trở lên được mời tham dự. Trường hợp đã đến giờ đóng thầu mà vẫn không đủ số nhà thầu tham dự thì chủ đầu tư phải kịp thời báo cáo cấp quyết định đầu tư xem xét quyết định.

4- Khoản 8. Sửa toàn bộ nội dung

Trước khi đóng thầu, bên mời thầu phải lập và trình giá xét thầu lên cấp quyết định đầu tư phê duyệt sau thời điểm đóng thầu và trước thời điểm mở thầu .

Giá xét thầu được công bố ngay tại thời điểm mở thầu.

Giá xét thầu lập trên cơ sở hồ sơ mời thầu, giá này phải phù hợp với Dự án,

Tổng dự toán hoặc dự toán chi tiết được duyệt.

Đôí với các gói thầu thiết bị nhập, trường hợp chưa xác định được chính xác giá xét thầu, chủ đầu tư phải trình cấp quyết định đầu tư các căn cứ để định giá xét thầu.

Giá trúng thầu không được vượt giá xét thầu.

5- Khoản 9. Thêm điểm 9.3

Những nhà thầu có những vi phạm trong quá trình thi công công trình như không đảm bảo chất lượng, tiến độ hoặc có những hành vi mua thầu, bán thầu... thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà bên mời thầu cần báo cáo cấp quyết định đầu tư không mời dự thẩu một số gói thầu tiếp theo. Nếu nhà thầu thực hiện gói thầu được đánh giá chất lượng cao, vượt tiến độ và thể hiện nghiêm túc hợp đồng đã ký sẽ được ưu tiên tham dự các gói thầu tiếp theo.

 

II- TRÌNH TỰ TỔ CHỨC ĐẤU THẦU

 

6- Khoản 2:

a/ Bổ sung cuôí điểm 2.l. Không được để các nhà thầu biết danh sách mời thầu chung. Thư mời thầu do bên mời thầu gửi riêng biệt cho từng nhà thầu trong danh sách sơ tuyển hoặc danh sách do cấp quyết định đầu tư phê duyệt (đối với đấu thầu hạn chế). Vụ Đầu tư Xây dựng cơ bản có trách nhiệnm kiểm tra từng nhà thầu riêng biệt việc mời thầu trên để đảm bảo tính khách quan , công bằng.

b/ Thêm điểm 2.3. Trước ngày mở thầu, bên mời thầu phải gửi danh sách các nhà thầu đã mua hồ sơ dự thầu về cơ quan thẩm định cùng với thời gian trình duyệt giá xét thầu .

7- Khoản 4

a/ Bổ sung - Vào ngày giờ đã nêu trong thông báo hoặc thư mời thầu, các hồ sơ dự thầu hợp lệ (nộp trước giờ đóng thầu, có đủ dấu niêm phong) sẽ được mở công khai tại địa điểm mở thầu.

b/ Bổ sung phần cuối điểm 4.1- Đại diện chính quyền địa phương (đốí với công trình Thuỷ lợi).

c/ Thêm điểm 4.2.3 . - Quá trình mở thầu, nêú nhà thầu chỉ niêm phong túi hồ sơ chung, mà không niêm phong từng bản gốc và bản sao, bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu niêm phong ngay lại trước sự chứng kiến của các đại biểu.

Tại buổi mở thầu, nếu các nhà thầu đều có giá bỏ thầu cao hơn giá xét thầu, bên mời thầu cần tổ chức ngay cho các nhà thầu chào lại giá dự thầu tại chỗ và coi đây là giá bỏ thầu chính thức để xem xét khi xếp hạng nhà thầu. Giá chào thầu hợp lệ là bản giá chào thầu do chính người đứng tên đơn dự thầu kí. Trường hợp người đứng tên ký đơn dự lhầu không có mặt nhưng đã có giâý uỷ quyền cho ngưòí dự lễ mở thầu, thì ngay sau buổi mở thầu người đứng tên dự thầu phải kí văn bản chính thức thay thế bản chào lại giá dự thầu của người được uỷ quyền. Các bản này phải thống nhất về nội dung và giá chào thầu.

Ngay sau buổi mở thầu bên mời thầu phải gửi ngay bộ hồ sơ còn nguyên niêm phong của nhà thầu và biên bản mở thầu về cơ quan thẩm định .

8- Khoản 5

Thêm điểm 5 .3 . Loại bỏ hồ sơ dự thầu, huỷ kết quả đâú thầu và đấu lhầu lại.

5.3.1. Loại bỏ hồ sơ dự thầu.

Ngoài các hồ sơ dự thầu đã bị loại bỏ tại điểm 5.1, cần loại bỏ tiếp cho trường hợp sau:

Có bằng chứng cho thấy nhà thầu này có liên hệ với bên mời thầu hoặc tổ chuyên gia chấm thầu là sai lệch kết quả xét thầu và xếp hạng nhà thầu.

5.3.2. Huỷ kết quả đấu thầu và đấu thầu lại cho các truờng hợp sau:

- Gói thầu phải thay đổi lớn về thiết kế kết cấu xây dựng, khối lượng và giá so với hồ sơ mời thầu.

- Tất cả các hồ sơ dự thầu đều không đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của hồ sơ mời thầu.

- Có bằng chứng cho thấy các nhà thầu đã có hành động tiêu cực, cạnh tranh thiếu lành mạnh hoặc dàn xếp để vô hiệu hoá việc đấu thầu, việc tổ chức đấu thầu có những vi phạm nghiêm trọng.

- Số lượng nhà thầu không đủ nhưng vẫn tiến hành mở thầu khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

 

III- QUẢN LÝ ĐẤU THẦU:

9. Khoản 2. Bổ sung phần cuối

Hàng năm, Vụ Đầu tư XDCB có trách nhiệm xếp hạng năng lực (kỹ thuật chất lượng xây dựng, kinh nghiệm, tiến độ và tài chính) các nhà thầu đã tham dự các gói thầu thuộc dự án do Bộ NN & PTNT quản lý, theo quy mô và từng loại công trình cụ thể, làm cơ sở xét chọn các nhà thầu trúng thầu.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

thuộc tính Thông tư 19/1999/BNN-ĐTXD

Thông tư 19/1999/BNN-ĐTXD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08-NN-ĐTXD/TT ngày 20/9/1997 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu đối với các dự án đầu tư của các đơn vị thuộc Bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:19/1999/BNN-ĐTXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Phạm Hồng Giang
Ngày ban hành:26/01/1999Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 19/1999/BNN-ĐTXD

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi