Thông báo 123/TB-VPCP về Báo cáo kết quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 2016-2020

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

______________

Số: 123/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO
Kết luận Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về việc hoàn thiện
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
và dự kiến
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

 

Ngày 24 tháng 5 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp về  việc hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (Báo cáo). Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, các đồng chí lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự họp, phát biểu của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận như sau:

1. Đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để hoàn thiện theo hướng cắt giảm số lượng các dự án và phân bổ vốn tập trung hơn;   chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình ban hành kịp thời Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan, địa phương bám sát nội dung Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định liên quan, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các đại biểu dự họp, khẩn trương rà soát kỹ, tập trung hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, lưu ý một số nội dung sau:

a) Thể hiện rõ quan điểm xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho 03 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời quan tâm đầu tư các công trình, dự án phòng, chống, khắc phục thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo môi trường bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân, nhất là các đối tượng yếu thế.

b) Bổ sung, phân tích, đánh giá kỹ các số liệu về tỷ trọng đầu tư công so với tăng trưởng, dân số và tỷ lệ đóng góp vào ngân sách nhà nước theo vùng miền; bảo đảm nguyên tắc kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa đầu tư phát triển vùng khó khăn và vùng động lực tăng trưởng; trên cơ sở đó, rà soát điều chỉnh và so sánh với giai đoạn trước để làm rõ tính thuyết phục của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, báo cáo giải trình bổ sung bối cảnh, tình hình và những yếu tố chủ yếu tác động, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng kế hoạch.

c) Rà soát kỹ danh mục dự án, tiếp tục cắt giảm, bổ sung hợp lý số lượng dự án để bảo đảm đầu tư trọng tâm, trọng điểm, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, kéo dài; trong đó cần tập trung cho các dự án quan trọng quốc gia, các công trình trọng yếu, nhất là đường bộ cao tốc; đường ven biển; bến cảng, đường bộ cao tốc và đường thủy nội địa cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long; các tuyến kết nối vùng Nam Trung Bộ với Tây Nguyên; các dự án có sức lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng và cả nước; các dự án quan trọng, cấp thiết của địa phương; các dự án tạo ra môi trường an sinh xã hội quan trọng phục vụ đời sống người dân... Quy định nguyên tắc phấn đấu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C so với thời gian tối đa được phép theo quy định, sớm đưa công trình vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư. Chú trọng bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan; cương quyết xóa bỏ cơ chế "xin-cho", chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm và thực hiện phương châm " lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư".

d) Thống nhất mức dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách trung ương là 10%. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thống nhất để báo cáo giải trình rõ với các cấp thẩm quyền.

đ) Rà soát kỹ các quy định của Đảng, các Luật, cơ chế chính sách liên quan còn vướng mắc để đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, như: quy định chung về tổng mức tỷ lệ vốn ngân sách nhà nước tham gia trong các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư; việc sử dụng vốn ngân sách địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đường bộ đi qua địa bàn thuộc trách nhiệm của ngân sách trung ương; thủ tục đầu tư đối với các dự án đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn   2021 - 2025 (nhất là các dự án quan trọng quốc gia, các Chương trình mục tiêu quốc gia); hướng xử lý đối với số vốn chưa phân bổ… để tạo thuận lợi và chủ động, linh hoạt hơn cho công tác chỉ đạo, điều hành. Trong đó lưu ý, đối với Báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương chỉ xin ý kiến về các chủ trương, quan điểm, nguyên tắc, định hướng lớn, tổng mức, cơ cấu.

e) Song song với việc phân bổ phải xây dựng chế tài kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công; thiết kế công cụ kiểm tra, giám sát chặt chẽ; khen thưởng, kỷ luật kịp thời.

3. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 27 tháng 5 năm 2021 và trình Chính phủ tại phiên hp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021 trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái, PTTg Lê Văn Thành;

- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT, NNPTNT,

Tư pháp, Công Thương, Công an, Quốc phòng

- Tòa án NDTC;

- Viện KSNDTC;

- Trung ương Đoàn TNCSHCM;

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La;

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân;

Trợ lý TTg, các Vụ: TH;

-Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

                          PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 [daky]

 

Mai Thị Thu Vân

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông báo 123/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về việc hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 123/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 26/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!