Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội Thành phố Hà Nội

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

Số: 11/2013/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH Ở BÌNH QUÂN ĐỐI VỚI NHÀ THUÊ Ở NỘI THÀNH ĐỂ CÔNG DÂN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ Ở NỘI THÀNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô)

-----------------------------------

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 7

(Từ ngày 01 đến ngày 06 tháng 7 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Xét Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2013 và Tờ trình lần 2 số 64/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội đến hết năm 2015 tối thiểu là 15m2 sàn/đầu người.
nhayThời hạn áp dụng Nghị quyết này được kéo dài đến hết năm 2020 theo Điều 1 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐNDnhay
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
Căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố điều chỉnh tăng diện tích ở bình quân nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội từ sau năm 2015 cho phù hợp với từng thời kỳ.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7./.

 Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP QH,VP CP;
- Ban Công tác ĐBQH;
- Các Bộ, Ngành Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- TT HĐND TP; UBND TP; UBMTTQ TP;
- Các Ban HĐND TP; Đại biểu HĐND TP;
- VPTU, VPĐĐBQH&HĐNDTP; VPUBNDTP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan thông tấn,báo chí;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực