Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.097 văn bản: Đất đai-Nhà ở
4001

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

4002

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình và vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

4003

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

4004

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

4005

Quyết định 670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015 (nguồn vốn ngoài ngân sách - đợt 1)

4006
4007

Quyết định 59/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Bắc Giang

4008

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về thu phí thuộc lĩnh vực địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

4009

Quyết định 324/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Bộ đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

4010
4011

Quyết định 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

4012
4013
4014

Quyết định 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

4015

Quyết định 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

4016

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, để xác định và điều chỉnh đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

4017

Quyết định 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định diện tích tối thiểu đất ở, đất nông nghiệp gắn liền với đất ở được tách thửa và chuyển mục đích sang đất ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

4018
4019

Quyết định 89/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố

4020