Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 3.312 văn bản: Đất đai-Nhà ở
2961

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 13/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
2962

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 135/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 và Quyết định số 123/2006/QĐ-UB ngày 16 tháng 08 năm 2006 của Uỷ ban Nhân dân thành phố về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư Quận 2

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 21/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2009
2963

Quyết định 02/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm ban hành kèm theo Quyết định số 26/2003/QĐ-UB ngày 04 tháng 03 năm 2003 của Uỷ ban Nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Đầu tư;Đất đai-Nhà ở;Xây dựng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2009
2964

Quyết định 40/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về giá bán nhà ở riêng lẻ tại vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lời cao theo Nghị quyết 48/2007/NQ-CP ngày 30/08/2007 của Chính phủ về nhà ở có diện tích đất sử dụng riêng vượt hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 12/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2009
2965

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2009
2966

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2009
2967

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2009
2968

Quyết định 37/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
2969

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
2970

Quyết định 93/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2008
2971

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 26/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2015
2972

Quyết định 58/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho các hộ dân bị thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
2973

Quyết định 33/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2021
2974

Quyết định 89/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2008
2975

Quyết định 86/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 18/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2008
2976

Quyết định 84/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 11/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2008
2977

Quyết định 5327/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2010

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 10/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2009
2978

Quyết định 5294/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 4, quận 6

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2009
2979

Quyết định 5292/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 6, quận 6

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2009
2980

Quyết định 5302/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 12, quận 6

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2009
Vui lòng đợi