Danh mục

Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 6.664 văn bản: Đất đai-Nhà ở
61

Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định cơ chế tài chính thực hiện dự án tái định cư do nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Đầu tư;Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 23/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
62

Công văn 2194/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc tổ chức triển khai Nghị định 34/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
63

Quyết định 353/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ninh Phước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 23/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
64

Quyết định 350/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ninh Phước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 23/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
65

Quyết định 1773/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực đất đai đối với tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
Ban hành: 21/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
66

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 21/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
67

Quyết định 1289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
68

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất do Nhà nước quản lý thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
69

Quyết định 1290/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
70

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
71

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc sửa đổi Hệ số điều chỉnh giá đất một số vị trí tại Phụ lục kèm theo Quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
72

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
73

Công văn 3165/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung việc xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2022
74

Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2022
75

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở; công trình và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2022
76

Quyết định 34/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định chi tiết danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý để giao hoặc cho thuê; điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2022
77

Công văn 2118/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về thực hiện việc công bố thông tin Quý II năm 2022 về Nhà ở và thị trường bất động sản

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2022
78

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm Quyết định 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 và thay thế Quyết định 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 14/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2022
79

Công văn 1960/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 13/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
80

Quyết định 1257/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
Vui lòng đợi