Danh mục

Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 6.671 văn bản: Đất đai-Nhà ở
01

Công văn 5014/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 08/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
02

Quyết định 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc bãi bỏ Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Ban hành: 05/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
03

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước và thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 04/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
04

Quyết định 2653/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thường Tín

Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
05

Quyết định 2649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức

Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
06

Quyết định 2654/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Oai

Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
07

Quyết định 2652/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đan Phượng

Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
08

Quyết định 2651/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sóc Sơn

Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
09

Quyết định 2655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điểu chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hà Đông

Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
10

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định đơn giá dịch vụ thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
11

Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định rà soát, công bố, công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý; việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 27/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
12

Quyết định 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ phần diện tích đất nằm trong khu đất thực hiện dự án đầu tư để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 27/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
13

Công văn 4718/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 27/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2022
14

Quyết định 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2022
15

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022

Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2022
16

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai (không bao gồm phí và lệ phí) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 21/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
17

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
18

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về việc bồi thường nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2022
19

Nghị quyết 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hải Phòng đến năm 2020, năm 2025 và năm 2030

Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2022
20

Quyết định 857/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ban hành: 19/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2022
Vui lòng đợi