Danh mục

Văn bản Luật Dân sự

Có tất cả 319 văn bản: Dân sự
121

Thông tư 161/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã dân sự sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 21/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
122

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự

Lĩnh vực: Dân sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2017
123

Quyết định 2069/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong lĩnh vực thi hành án dân sự tính đến hết ngày 30/09/2016

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 10/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2016
124

Thông báo 62/2016/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters)

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo;Dân sự Tải về
Ban hành: 10/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2016
125

Công văn 273/MMDSKĐ-MMDS của Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 58/2016/NĐ-CP

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;An ninh quốc gia;Thương mại-Quảng cáo;Dân sự;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2019
126

Công văn 02/GĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về một số vấn đề về tố tụng hành chính, tố dụng dân sự

Lĩnh vực: Hành chính;Dân sự Tải về
Ban hành: 19/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2020
127

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 31/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2016
128

Quyết định 907/QĐ-TCTHADS của Tổng cục Thi hành án dân sự quy định về tiêu chí xác định việc thi hành án dân sự trọng điểm

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 29/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2016
129

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2016
130

Nghị định 58/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;An ninh quốc gia;Thương mại-Quảng cáo;Dân sự;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2016
131

Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết 104/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính

Lĩnh vực: Hành chính;Dân sự Tải về
Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2016
132

Thông tư 96/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định công tác kiểm tra, biểu mẫu nghiệp vụ về thi hành án dân sự trong quân đội

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 28/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2016
133

Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BTP-BTC của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách Nhà nước để thi hành án

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 10/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2016
134

Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 31/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2016
135

Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
136

Kế hoạch 63/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Bộ luật Dân sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 25/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2016
137

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 08/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2016
138

Quyết định 139/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự trong Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 26/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2016
139

Quyết định 276/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự

Lĩnh vực: Dân sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2016
140

Văn bản hợp nhất 462/VBHN-BTP năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Vi phạm hành chính;Hôn nhân gia đình;Dân sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Xác thực: 22/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
Vui lòng đợi