Quyết định 3519/QĐ-BCT 2016 bổ sung Kho xăng dầu Hải Linh Việt Trì vào hệ thống phân phối xăng dầu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

Số: 3519/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KHO XĂNG DẦU HẢI LINH VIỆT TRÌ QUY MÔ 18.000 M3 CỦA CÔNG TY TNHH HẢI LINH TẠI KHU 6, XÃ SÔNG LÔ, THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ VÀ HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI XĂNG DẦU GIAI ĐOẠN 2010 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

------------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát trin kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát trin kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG;

Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Biên bản thm định ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Hội đồng thẩm định xem xét bổ sung Kho xăng dầu Hải Linh Việt Trì quy mô 18.000 m3 của Công ty TNHH Hải Linh tại Khu 6, xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vào hiện trạng Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tại Công văn số 344/UBND-KT6 ngày 28 tháng 01 năm 2016 về việc liên quan đến Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối sản phẩm xăng dầu và Công văn số 3429/UBND-KTN ngày 12 tháng 8 năm 2016 về việc bổ sung Kho xăng dầu Hải Linh vào Quy hoạch hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025; đề nghị của Công ty TNHH Hải Linh tại Công văn số 15-2016/CV-HL ngày 28 tháng 01 năm 2016 về việc đề nghị bsung Kho xăng dầu Hải Linh 18.000 m3 tại Khu 6, xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vào hiện trạng Quy hoạch hệ thng sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010- 2020, định hướng đến năm 2025; Công văn s 200/2016/CV-HL ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Công ty TNHH Hải Linh về việc báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ, ngành, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định về việc bổ sung Kho xăng dầu Hải Linh Việt Trì vào hiện trạng Quy hoạch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ sung Kho xăng dầu Hải Linh Việt Trì quy mô 18.000 m3 của Công ty TNHH Hải Linh tại Khu 6, xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vào hiện trạng Quy hoạch phát trin hệ thống sản xuất và hệ thng phân phi xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025.

Điều 2. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025 không thay đổi;

Các vấn đề liên quan đến điều chỉnh quy hoạch phòng chng lũ chi tiết sông Lô thuộc Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thng sông Hồng, sông Thái Bình và các vấn đề về đầu tư xây dựng cơ bản, biện pháp bảo đảm môi trường, phòng chống cháy n, an toàn công trình dầu khí trên đất liền thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưng các Vụ: Kế hoạch, Thị trường trong nước, Tổng cục trưởng Tng cục Năng lượng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ và Thủ tởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưng (để b/c);
- Văn phòng Chính ph;
- Các Bộ: QP, CA, KHĐT, GTVT, XD, TNMT, NN&PTNT;
- Công ty TNHH Hải Linh;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Thắng Hải

 

 

 

thuộc tính Quyết định 3519/QĐ-BCT

Quyết định 3519/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Kho xăng dầu Hải Linh Việt Trì quy mô 18.000m3 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Linh tại Khu 6, xã Sông Lô, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vào hiện trạng Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3519/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành:25/08/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi