Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh phân cấp quản lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
------------
Số:02/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 01 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
---------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;
Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 01/TTr-SCT ngày 03/01/2017 và Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 523/BC-STP ngày 23/12/2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định phân cấp về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cơ sở bán lẻ LPG chai, công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở bán lẻ LPG chai thuộc lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.
Các nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng
a) Hộ kinh doanh, cá nhân là chủ cơ sở bán lẻ LPG chai trên địa bàn tỉnh.
b) Sở Công Thương, các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố, thị xã (gọi tắt là UBND cấp huyện) và tổ chức, cá nhân liên quan.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Khí dầu mỏ hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là propan (C38) hoặc butan (C4H10) hoặc hỗn hợp của cả hai loại này, tên tiếng Anh: Liquefied Petroleum Gas (viết tắt là LPG).
2. Chai LPG là chai chịu áp lực được chế tạo theo quy chuẩn kỹ thuật nhất định dùng để chứa LPG và nạp lại được, còn gọi là chai tiêu chuẩn.
3. LPG chai là LPG đã được nạp vào chai LPG tiêu chuẩn theo một khối lượng nhất định.
4. Cửa hàng bán LPG chai là cửa hàng chỉ bán các loại LPG chai cho khách hàng, đảm bảo các quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6223:2011 về cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng - yêu cầu chung về an toàn.
5. Cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai là cửa hàng chỉ sử dụng vào việc bán các loại LPG chai và thiết bị phụ trợ sử dụng LPG, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6223:2011, các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.
6. Cửa hàng bán LPG chai và Cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai sau đây gọi chung là cơ sở bán lẻ LPG chai.
7. Thiết bị phụ trợ sử dụng LPG là các thiết bị dân dụng dùng để đốt cháy LPG bao gồm: Bếp LPG, ống dẫn LPG, van chai LPG, van điều áp LPG.
8. Chủ cơ sở bán lẻ LPG chai là người đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) theo quy định pháp luật hiện hành.
Điều 3. Thẩm quyền quản lý nhà nưc về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cơ sở bán lẻ LPG chai
1. UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cơ sở bán lẻ LPG chai của các cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý (không bao gồm các cơ sở bán lẻ LPG chai trực thuộc các tổ chức/doanh nghiệp); tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cơ sở bán lẻ LPG chai trên địa bàn theo quy định pháp luật.
2. Trường hợp phát hiện cơ sở bán lẻ LPG chai vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, cơ quan có thẩm quyền cấp trên có quyền thanh tra, kiểm tra và yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cơ sở bán lẻ LPG chai do UBND cấp huyện đã cấp.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Sở Công Thương
a) Trong phạm vi chức năng, quyền hạn được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
b) Định kỳ 02 năm hoặc đột xuất nếu cần thiết, chủ trì tiến hành kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cơ sở bán lẻ LPG chai thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện và các nội dung khác có liên quan theo chức năng quản lý của ngành.
c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý và triển khai quy hoạch phát triển các cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt.
d) Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính về cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cơ sở bán lẻ LPG chai.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Niêm yết công khai, hướng dẫn cho cá nhân, hộ kinh doanh các thủ tục hành chính về cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cơ sở bán lẻ LPG chai.
b) Thực hiện việc cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cơ sở bán lẻ LPG chai theo quy định tại Điều 3 của Quyết định này thuộc địa phương quản lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
c) Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp tình hình công tác quản lý nhà nước về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, báo cáo Sở Công Thương, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan theo quy định.
d) Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cơ sở bán lẻ LPG chai trên địa bàn; quản lý, thực hiện quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt đối với cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai. Định kỳ, đột xuất thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền về việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở bán lẻ LPG chai trên địa bàn.
3. Các sở, ban, ngành liên quan
Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nâng cao kiến thức an toàn phòng chống cháy nổ trong kinh doanh khí; tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ và cấp chứng chỉ cho chủ cơ sở bán lẻ LPG chai, cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở bán lẻ LPG chai (bao gồm cả các cơ sở bán lẻ LPG chai trực thuộc các tổ chức/doanh nghiệp thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai của Sở Công Thương) trên địa bàn về an toàn, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp
1. Đối với các cơ sở bán lẻ LPG chai của các cá nhân, hộ kinh doanh đã được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trước khi Quyết định này có hiệu lực, được tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai; các trường hợp khác nếu cá nhân, hộ kinh doanh có nhu cầu điều chỉnh, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thì UBND cấp huyện được phép cấp điều chỉnh, cấp lại, gia hạn theo thẩm quyền được giao tại Khoản 1, Điều 3, Quyết định này.
Trường hợp phát hiện vi phạm bắt buộc phải thu hồi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng của cơ sở bán lẻ LPG chai do Sở Công Thương đã cấp thì UBND cấp huyện đề nghị Sở Công Thương ban hành quyết định thu hồi theo thẩm quyền quy định.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, UBND cấp huyện, các sở, ban, ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời báo cáo, kiến nghị bằng văn bản về Sở Công Thương để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi cho phù hợp.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 01 năm 2017.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Website Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các Phó VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TM;
- Gửi:
+ Bản giấy: TP không nhận được ĐT;
+ Điện tử: Các thành phần còn lại
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tất Thắng

thuộc tính Quyết định 02/2017/QĐ-UBND

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cơ sở bán lẻ LPG chai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà TĩnhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:02/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Dương Tất Thắng
Ngày ban hành:17/01/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp , Thương mại-Quảng cáo
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi