Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.231 văn bản: Công nghiệp
3881

Quyết định 33/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp xe máy Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025

3882

Quyết định 34/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn

3883

Quyết định 32/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực

3884

Quyết định 31/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

3885

Quyết định 30/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập

3886

Quyết định 2358/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc giao nhiệm vụ thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện

3887

Quyết định 1107/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

3888

Quyết định 28/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hoá lỏng bằng bồn chứa

3889

Quyết định 136/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Xây dựng Cụm công nghiệp tập trung tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội - Giai đoạn 1

3890

Quyết định 137/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) cụm công nghiệp vừa và nhỏ huyện Sóc Sơn - Hà Nội

3891

Quyết định 176/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì, kẽm giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2020

3892

Quyết định 19/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy phạm trang bị điện

3893

Quyết định 36/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý và giám sát việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu quốc tế của Chính phủ năm 2005

3894

Quyết định 81/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội

3895

Quyết định 148/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam

3896

Công văn 7450/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với điện bán cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dân nông thôn

3897

Quyết định 124/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

3898

Quyết định 16/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành tiêu chuẩn ngành sành sứ thuỷ tinh công nghiệp

3899

Quyết định 14/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tuyến biên giới Việt - Trung đến năm 2010

3900

Quyết định 15/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành da - giầy