Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.014 văn bản: Công nghiệp
3501

Quyết định 12/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3502

Quyết định 3437/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế quản lý Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ, Chính sách Tải về
3503

Thông báo 136/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí tại cuộc họp giao ban về Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
3504

Quyết định 3439/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
3505

Công văn 3856/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm cấp điện ổn định

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3506

Công văn 3767/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc khẩn trương triển khai các dự án thuộc quy hoạch điện VI

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng Tải về
3507

Công văn 841/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Khu công nghiệp Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng, Chính sách Tải về
3508

Thông tư liên tịch 07/2008/TTLT-BCT-BNV của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Lĩnh vực: Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3509

Quyết định 888/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ Tải về
3510

Công văn 3410/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng Tải về
3511

Thông tư 37/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hoả thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
3512

Thông tư 06/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương về hướng dẫn việc quản lý chất lượng vật liệu nổ công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3513

Quyết định 07/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình khuyến công Quốc gia đến năm 2012 và Hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá đề án, chương trình khuyến công

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3514

Quyết định 1827/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành cơ khí thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3515

Chỉ thị 12/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn thành phố

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
3516

Công văn 595/TTg-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Tây Ninh vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
3517

Công văn 575/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các khu công nghiệp của tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
3518

Thông báo 93/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch điện VI

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3519

Công văn 548/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Khu công nghiệp Sơn Mỹ I, tỉnh Bình Thuận vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3520

Quyết định 06/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế hoạt động, quản lý và điều hành Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ, Chính sách Tải về