Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.779 văn bản: Công nghiệp
3461

Quyết định 06/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hàng cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
3462

Quyết định 05/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc công bố danh mục hóa chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Công nghiệp Tải về
3463

Quyết định 73/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam theo các vùng lãnh thổ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
3464

Chỉ thị 06/CT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng Tải về
3465

Chỉ thị 05/CT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc tăng cường đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong khai thác than

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3466

Chỉ thị 04/CT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định mùa khô năm 2006

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3467

Quyết định 03/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất và sử dụng tại Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3468

Quyết định 26/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp tập trung Sóc Sơn (tỷ lệ 1/2000) địa điểm tại các xã Mai Đình, Quang Tiến, Tiên Dược - huyện Sóc Sơn

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3469

Quyết định 12/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, bảng điểm chuẩn và phương thức tính điểm để xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3470

Quyết định 26/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách, Điện lực Tải về
3471

Quyết định 03/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3472

Quyết định 03/2006/QĐ-UB của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp, Doanh nghiệp Tải về
3473

Quyết định 04/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp vừa và nhỏ, Lâm Giang, tỷ lệ (1/500) địa điểm: xã Kiêu Kỵ - Gia Lâm - Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3474

Quyết định 42/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
3475

Quyết định 343/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2010 (có tính đến năm 2020)

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3476

Quyết định 39/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3477

Quyết định 40/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định tạm thời về quy hoạch phát triển công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
3479

Nghị quyết 17/2005/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua đề án "Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2006 -2010, có xét đến năm 2015"

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
3480

Quyết định 38/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí và lập báo cáo trữ lượng dầu khí

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về