Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.648 văn bản: Công nghiệp
3441

Quyết định 04/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc bổ sung một số chất vào danh mục tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3442

Thông tư liên tịch 04/2003/TTLT-BCN-BTC của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền phạt vi phạm hợp đồng mua bán điện

Lĩnh vực: Công nghiệp, Vi phạm hành chính, Điện lực Tải về
3443

Nghị định 169/2003/NĐ-CP của Chính phủ về an toàn điện

Lĩnh vực: Công nghiệp, Vi phạm hành chính, Điện lực Tải về
3444

Quyết định 211/2003/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc bổ sung Điều 14 Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-BCN ngày 18/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
3445

Thông tư 03/2003/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

Lĩnh vực: Công nghiệp, Vi phạm hành chính, Điện lực Tải về
3446

Quyết định 256/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2003 cho ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3447

Thông báo 183/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại hội nghị phát triển kinh tế - xã hội Vùng Đông Nam Bộ đến năm 2010

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách, Hàng hải, Nông nghiệp-Lâm nghiệp, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
3448

Quyết định 238/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức Tải về
3449

Thông tư 23/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3450

Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-BCN-BNV của Bộ Công nghiệp và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công nghiệp ở địa phương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức Tải về
3451

Thông tư 97/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung TT 03/2003/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Công nghiệp Tải về
3452

Thông tư liên tịch 07/2003/TTLT/BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2004

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3453

Chỉ thị 24/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển công nghệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
3454

Quyết định 704/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được, Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được, Danh mục vật tư phục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí trong nước đã SX

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng Tải về
3455

Thông tư 89/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Công nghiệp, Điện lực Tải về
3456

Quyết định 187/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng, dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3457

Thông tư 87/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách ưu đãi tài chính đối với các doanh nghiệp cơ khí sản xuất ô tô chở khách từ 25 chỗ ngồi trở lên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Công nghiệp, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
3458

Quyết định 184/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức Tải về
3459

Nghị định 99/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu công nghệ cao

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
3460

Quyết định 134/2003/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Danh mục và Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về