Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.779 văn bản: Công nghiệp
3401

Quyết định 08/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang

3402

Thông báo 11/2007/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La

3403

Quyết định 02/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định Yêu cầu kỹ thuật trang thiết bị đo đếm điện năng đối với các nhà máy điện

3404

Thông tư 115/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

3405

Công văn 4957/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng quặng ilmenite

3406

Quyết định 47/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành "Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các hầm lò than và diệp thạch TCN-14-06-2006

3407

Quyết định 285/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nội dung thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy điện

3408

Quyết định 46/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật

3409

Thông tư­ 12/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20/5/2005 của Chính phủ về an toàn hoá chất

3410

Thông tư 11/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện

3411

Quyết định 45/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về giá bán buôn điện nông thôn và giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư

3412

Quyết định 44/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định kỹ thuật điện nông thôn

3413

Quyết định 276/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện

3414

Thông tư 10/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi khoản 3, Mục II, Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11/4/2006 về quản lý xuất nhập khẩu hoá chất thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp

3415
3416

Thông tư 07/2006/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

3417

Quyết định 40/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc bổ sung Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BCN ngày 07/4/2006 của Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

3418

Thông tư 09/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung danh mục, tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện khoáng sản xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản

3419

Quyết định 202/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

3420

Thông tư 08/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục dán nhãn tiết kiệm năng lượng đối với các sản phẩm sử dụng năng lượng