Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.441 văn bản: Cơ cấu tổ chức
4081

Quyết định 91/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
4082

Quyết định 44/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình

Lĩnh vực: Đầu tư, Cơ cấu tổ chức Tải về
4083

Quyết định 2887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4084

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4085

Quyết định 103/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4086

Quyết định 95/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp thành phố

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
4087

Quyết định 65/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
4088

Quyết định 96/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
4089

Quyết định 46/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4090

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4091

Quyết định 118/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
4092

Quyết định 56/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4093

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền han, cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4094

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4095

Quyết định 92/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận - huyện

Lĩnh vực: Đầu tư, Cơ cấu tổ chức Tải về
4096

Quyết định 76/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4097

Quyết định 130/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Đầu tư, Cơ cấu tổ chức Tải về
4098

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4099

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4100

Quyết định 37/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về