Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.178 văn bản: Cơ cấu tổ chức
4081

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn

4082

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

4083

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Lào Cai

4084

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái

4085

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai

4086

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai

4087

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

4088

Quyết định 220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội

4089

Quyết định 142/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

4090

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cao Bằng

4091
4092

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum

4093

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

4094

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương

4095

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

4096

Quyết định 57/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tỉnh Lâm Đồng

4097

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Long An

4098

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

4099

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

4100

Quyết định 03/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Đà Lạt