Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.178 văn bản: Cơ cấu tổ chức
4061

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4062

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
4063

Quyết định 238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
4064

Quyết định 237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thành lập Ban điều hành thực hiện Chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
4065

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4066

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4067

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4068

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4069

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4070

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4071

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4072

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4073

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi Cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4074

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức Tải về
4075

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4076

Quyết định 288/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
4077

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4078

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4079

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
4080

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về